KLAUZULA INFORMACYJNA POKER PRO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) POKER PRO (dalej jako organizator/administrator) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest organizator rozgrywek w danym mieście:
a. Poznań: DiscoverAsia Magdalena Gauer, ul. Bednarska 14 m 4, 60-571 Poznań oraz Michał Ligocki, ul. Wybickiego 32, 62-050 Mosina.
b. Piła, Oborniki, Trzcianka: Stalowo Wojciech Samolczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 80, 64-980 Trzcianka
c. Sosnowiec: BJGROUP Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9/10, 42-400 Zawiercie, NIP 6492318537, reprezentowana przez Michała Bednarza.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania turnieju pokerowego oraz realizacji wygranych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale absolutnie wymagane aby możliwe było wzięcie udziału w turnieju pokera przez Uczestnika.
4. W czasie trwania turnieju pokera jak również po nim w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika inne niż niezbędne dla organizacji turnieju oraz realizacji wygranych.
5. Administrator powierza dane Uczestnika przedsiębiorstwu IT w celu dbania o system informatyczny Administratora oraz prowadzenie strony internetowej Administratora.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom niż wskazane powyżej, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres organizacji danego turnieju pokera, chyba, że przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe oraz przepisy o grach hazardowych nakazują dłuższy okres przechowywania określonych danych.
8. Za zgodą Uczestnika określone dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w przepisach prawa.
9. Administrator informuje, że przysługują Klientowi następujące uprawnienia: żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora, prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail do Administratora (info@pokerpro.com.pl, pila@pokerpro.com.pl, sosnowiec@pokerpro.com.pl) lub poinformować go skutecznie na piśmie.
10. Administrator niezwłocznie zrealizuje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi Uczestnika niezwłocznie.


Wszyscy gracze biorący udział w turniejach organizowanych przez Poker Pro są zobowiązani do:
- przestrzegania w obiektach, w których odbywają się turnieje, wszelkich zaleceń organizatora oraz obsługi lokalu, a także do przestrzegania przepisów BHP,
- stosowania się do zapisów Regulaminu Gry w Pokera i przestrzegania każdej decyzji Dyrektora Turnieju.


FORMULARZE Z DANYMI OSOBOWYMI (wypełnienie jest niezbędne aby wziąć udział w turnieju pokera):